Pravidla pro online přednášky

Úvod

Tento dokument definuje pravidla pro online přednášky, či konference (dále jen jako „Přednáška“), provozovaných společností ZOBEC Consulting anebo Michalem Zobcem (dále jen jako „Pravidla“).

Tato Pravidla jsou použita mimo jiné pro účely moderování Přednášky.

Tento dokument je součástí dokumentu Všeobecné podmínky pro online přednášky.

Pravidla

 1. Pokud není uvedeno jinak, je celá Přednáška nahrávána.
 2. Během celé Přednášky jsou aktivní následující omezení pro účastníky této Přednášky:
  1. vypnutý mikrofon,
  2. vypnutá kamera.
 3. Pro účely interakce s účastníky na Přednášce může být povolen chat, mikrofon, nebo použit nástroj třetí strany pro pokládání dotazů.
 4. Účastí na Přednášce vyjadřujete souhlas s pořízením záznamu z Přednášky, kde mohou být vidět vaše informace jako vaše jméno, příjmení, email, text v chatu, hlas.
 5. V případě interakce s účastníky Přednášky, nebo přednášejícím, souhlasíte s následujícím:
  1. obsah interakce této Přednášky (jakýkoli text, mluvené slovo, obrázky, odkazy) bude součástí záznamu Přednášky a souhlasíte s jejím zveřejněním, a
  2. všechny publikované informace neporušují zákony, či předpisy České republiky, a
  3.  v případě dodatečného zjištění, že na obsah vaší interakce v záznamu Přednášky se vztahují autorská práva, nesete veškerou zodpovědnost a náklady za jejich sdělení a to že se staly součástí této Přednášky.
 6. Pokud není uvedeno jinak, použitou technologií pro realizaci Přednášky je Microsoft Teams a související produkty, služby, či nástroje.
 7. Záznam Přednášky bude zveřejněn přibližně do dvou týdnů od realizace samotné přednášky, či konference.

 

Všeobecné podmínky pro online přednášky

Úvod

Tento dokument definuje všeobecné podmínky pro online přednášky a konference (dále jen jako „Podmínky“), provozovaných anebo spravovaných společností ZOBEC Consulting anebo Michalem Zobcem (dále jen jako „Provozovatel“) a účastníkem Přednášky (dále jen jako „Účastník“).

Pravidla

 1. Provozovatel pořádá online konference, přednášky, webináře, či školení (dále jen jako „Přednáška“, či „Přednášky“). Definice významu webináře je popsána na Wikipedii.
 2. Tyto Přednášky mohou být technicky organizovány a provozovány skrze různé online služby, jako například Youtube, Microsoft Teams, či skrze jakékoli jiné online služby (dále jen jako „Platforma“, či „Platformy“).
 3. Provozovatel může pořádat Přednášky veřejně, či neveřejně, pouze pro pozvané Účastníky.
  1. Pokud se jedná o veřejnou Přednášku, Účastník se zúčastní nalezením odkazu veřejně dostupném na internetu.
  2. Pokud se jedná o neveřejnou Přednášku, Účastník je obvykle pozván Provozovatelem na základě přímého pozvání, obvykle na základě členství v nějaké (zájmové) skupině.
 4. Pokud to Provozovatel požaduje, musí se Účastník registrovat pro účast na Přednášce.
 5. Účastník se musí zúčastnit Přednášky pod skutečnou identitou (občanské jméno), tedy musí používat skutečné jméno, příjmení. Účastníci nesmí užívat žádnou formu anonymizace.
  1. Není dovoleno používat falešné jméno, či příjmení, či záměrně přejaté cizí jméno, či příjmení.
 6. Účastník se zavazuje dodržovat pravidla slušného chování a očekávanou kvalitu příspěvků.
 7. Účastník nesmí používat zkomoleniny, zdrobněliny, či zkratky, které by způsobily nejednoznačnost sdělených informací.
 8. Pokud není obsahem, či zaměřením Přednášky jinak, jsou užitým jazykem jazyky čeština a slovenština.
  1. Při psaní komentářů v rozsahu povolených jazyků je dovoleno používat pouze znaky, obvykle užívané v daném jazyce (národní znaky).
   1. Česká abeceda (česká abeceda na wikipedii).
   2. Slovenská abeceda (slovenská abeceda na wikipedii).
   3. Anglická abeceda (anglická abeceda na wikipedii).
  2. Výjimku mohou tvořit užití národních znaků při diskuzi o výrobku, či službě, obsahující národní znaky a pokud to vyžaduje kontext.
 9. Účastník smí užívat pouze povolené známé termíny a zkratky uvedené v seznamu Seznam zkratek a termínů z oboru ICT.
 10. Účastník je povinen dodržovat tyto Podmínky.
 11. Chování Účastníků může být moderováno, včetně odstranění nežádoucích komentářů, nebo vyloučením Účastníků z Přednášky. Moderování se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla pro online přednášky, jenž je nedílnou součástí těchto Podmínek.
 12. Účastník musí dodržovat podmínky Netikety definované mimo jiné na Wikipedii (odkaz https://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa).
  1. Výjimku z výše uvedeného má požadavek na vykání. Tykání mezi Účastníky není považováno za porušení pravidel.
   1. Účastník nesmí požadovat vykání.
   2. Jakékoli spory vyvolané na téma tykání, či vykání je považováno za porušení těchto podmínek pro všechny Účastníky daného sporu.
 13. Účastník se nesmí dopouštět osobních útoků (odkaz https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Žádné_osobní_útoky).
 14. Uživatel Online platformy musí dodržovat platné zákony České republiky a Evropského společenství (EU).
 15. Účastník zveřejněním obsahu (text, obrázky, video, hlas) v chatu Přednášky, či v obsahu Přednášky souhlasí s udělením nevýhradní, převoditelné, sublicencovatelné, bezplatné a celosvětové licenci k hostování, používání, distribuci, úpravě, spouštění, kopírování, veřejnému předvádění nebo vystavování, překladu a vytváření odvozených děl k vašemu obsahu.
 16. Provozovatel zakazuje pořizování jakéhokoli záznamu, či formy záznamu Přednášky (audio, video, text).
 17. Poruší-li Účastník jakýkoli bod těchto Podmínek, je Poskytovatel oprávněn omezit Účastníka, či jej vyloučit z Přednášky.
 18. Poskytovatel je oprávněn požadovat po Účastníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10000 Kč, za jakékoli porušení těchto Podmínek.
 19. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.
 20. Poskytovatel je oprávněn požadovat po Účastníkovi zaplacení smluvní pokuty dle tohoto článku Smlouvy i opakovaně pro případ každého jednoho porušení jeho povinností z této Smlouvy.
 21. Účast na Přednášce není právně vymahatelná a nelze na ni vznést jakýkoli právní nárok.

Přijetím pozvánky, registrací, či účastí na Přednášce vyjadřujete souhlas s výše uvedenými pravidly.

Aktualizace

12.04.2022

Publikace tohoto článku.

28.04.2022

Drobné korekce a doplnění textů.

29.04.2023

Drobné korekce a doplnění textů.