Všeobecné podmínky pro poskytování cloudových služeb

Tento dokument vymezuje poskytování Cloudových služeb poskytovaných Poskytovatelem a zprostředkovaných Dodavatelem.

Vymezení základních pojmů

Objednání služeb. K objednání služeb, či zboží dojde potvrzením cenové nabídky dodavatele objednatelem. Objednávka musí obsahovat seznam seznam a rozsah požadovaných služeb.

Výrobce Software. Výrobcem Software je označována (obvykle) třetí strana, která je výrobcem Software. Typickým Výrobcem Software v našem případě mohou být společnosti Atlassian, Code42, Google, Microsoft, TeamViewer. Výrobcem software může být také Dodavatel samotný – ZOBEC Consulting.

Poskytovatel. Poskytovatel je třetí strana, která je dodavatelem software anebo služeb. Poskytovatelem mohou být následně uvedené, nikoli však výlučně, společnosti: Atlassian, Code42, Google, Microsoft, TeamViewer.

Cloud, Cloudová služba, Služba. Poskytování software anebo výpočetních prostředků provozovaných Poskytovatelem anebo Dodavatelem, dostupných prostřednictvím sítě internet. Cloudové služby mohou být poskytovány krátkodobě na vyžádání, nebo dlouhodobě ve formě rezervace prostředků řádově na roky. Cloudové služby se dělí dle rozsahu a využití na níže uvedené typy služeb:

  • Infrastructure as a Service, IaaS, Infrastruktura jako služba. Infrastruktura jako služba je typ cloudových služeb, poskytující části nebo celé části hardware. Mezi ně můžou patřit virtuální servery, virtuální úložiště, virtuální síťové prvky včetně firewallů. Zodpovědnost ze strany Poskytovatele je pouze na úrovni virtuálního hardware, zodpovědnost na dalších vrstvách architektury jako je operační systém a software je na straně Objednatele. Typická IaaS služba je například Azure Windows Virtual Machine, nebo Azure Linux Virtual Machine. Ekvivalent místně provozované virtualizační služby může být Microsoft Hyper-V Server.
  • Platform as a Service, PaaS, Platforma jako služba, Application Platform as a Service, aPaaS, Aplikační platforma jako služba. Platforma jako služba je typ cloudových služeb, která zákazníkům umožňuje poskytovat, vytvářet instanci, provozovat a spravovat běhové platformy. Obvykle se jedná o poskytnutí webových serverů, databází anebo jiného middleware (mezivrstvy). PaaS je obvykle zaměřena na jednu cílovou platformu, v praxi jsou obvykle provozovány různé služby tvořící společně jednu službu/aplikaci. Typická PaaS službou je Azure SQL Database, Azure Web App. Místně provozovaný ekvivalent je Microsoft SQL Server, Microsoft IIS.
  • Software as a Service, SaaS, Software jako služba. Software jako služba je model licencování a poskytování softwaru, ve kterém je software licencován na základě předplatného a je centrálně hostován. SaaS je také známý jako „software na vyžádání“, nebo jako webový software. Aplikace je licencována jako služba pronajímaná Objednateli. Objednatel si tedy kupuje přístup k aplikaci a nikoli aplikaci samotnou. Aplikace je přístupná z různých klientských zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče, nebo s pomocí klientských aplikací. Objednatel má pouze omezené možnosti změny chování a konfigurace aplikace. Příkladem SaaS jsou například služby Microsoft 365/Office 365, Microsoft OneDrive, Microsoft Teams, CrashPlan Pro, TeamViewer.
  • Microsoft 365, Office 365. Cloudová služba SaaS společnosti Microsoft poskytující kombinaci cloudových služeb, které poskytuje firma Microsoft na bázi předplatného.
  • Rezervace, Rezervace služby, Rezervace cloudové služby, Rezervace prostředků. V rámci zvýhodněné cenové nabídky, nebo čistě z důvodu jistoty dostupnosti služby, může Objednatel provést rezervaci Služby. Rezervace Služby se provádí řádově na roky. Délka rezervace je možná vždy dle dostupných možností dle aktuálního ceníku služeb Poskytovatele.

Podmínky poskytování služeb

Popis procesu objednávání a změn předplatného

Objednávka má dobu zpracování běžně 5 pracovních dnů, výjimečně až 10 dnů. Objednávky jsou vyřizovány s Dodavatelem v Irsku anebo v USA, proto je vyřízení a zpracování objednávky časově náročné.

Po úspěšném vyřízení objednávky, může načtení licence v dané platformě trvat řádově několik hodin (cca 2-4 hodiny), výjimečně až několik dní.

Předmětem Objednávky je pouze nákup licence, předplatného, přístupu ke Službě, či Software. Předmětem Objednávky není implementace, podpora anebo jiné, výslovně neuvedené služby ze strany Dodavatele anebo Poskytovatele.

Ceny a platby

Není-li výslovně stanoveno jinak, všechny uvedené ceny se uvádí v korunách českých (Kč), a to bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Vyúčtování poskytovaných služeb je prováděno vždy každý měsíc.

Pokud není uvedeno jinak, Poskytovatel a Dodavatel si vyhrazují právo ceny kdykoli měnit.

Poskytovatel a Dodavatel zaručují pevnou cenu pouze u cen Služeb, kde Objednatel využije možnost objednání Služeb se závazkem na rok anebo objednávce Rezervace Služby, či Rezervace Prostředků. V tom případě jsou ceny zaručeny po smluvenou dobu závazku anebo Rezervace.

V případě, že objem účtovaných služeb nepřesáhne částku 1500 Kč bez DPH, vyhrazuje si Dodavatel právo účtovat manipulační poplatek za administrativu spojenou s odběrem služeb v malém objemu ve výši 350 Kč.

Požadována záloha za služby

Za poskytované služby, účtované v pravidelném měsíčním intervalu v předem známé výši, je požadováno složení zálohy (jistiny) za služby ve výši 120% objednaného měsíčního objemu služeb (očekávaná cena včetně DPH). Výsledná částka je následně zaokrouhlena na stovky směrem nahoru.

Za poskytované služby, účtované v pravidelném měsíčním intervalu v předem neznámé výši, je požadováno složení zálohy (jistiny) za služby ve výši 200% očekávaného měsíčního objemu služeb (očekávaná cena včetně DPH). Výsledná částka je následně zaokrouhlena na stovky směrem nahoru.

Záloha za služby je požadována z důvodu ošetření neočekávaných situací se zpožděním platby a předejití rizika předčasného ukončení poskytovaných služeb z důvodu neuhrazení pohledávek v termínu splatnosti.

Záloha je vratná v následujících případech:

  • zákazník změní režim platby na roční, nebo
  • zákazník ukončí předplatné služby, či služeb.

Vyrovnání při ukončení poskytování služeb Microsoft Azure

Pokud Objednatel požádal o ukončení poskytování Služeb, může mít nárok na finanční vyrovnání předem uhrazených služeb (pokud existují).

Pokud není uvedeno jinak, má Dodavatel nárok na kompenzaci ve výši 30% z poměrné části zbývajícího závazku poskytovaných služeb.

Výpočet kompenzace poměrné části zbývajícího závazku: <minimální měsíční platba> * <počet zbývajících měsíců> * 0,30.

Příklad: Pokud se Objednatel rozhodne předčasně ukončit smlouvu a zbývající závazek je 1000 Kč měsíčně po dobu 6 měsíců, celková výše zbývajícího závazku je 6000 Kč a výše kompenzace Dodavatele je 1800 Kč.

Objednatel může požádat o vyplacení zbylé částky z předem uhrazených služeb formou dobropisu. Vystavení dobropisu je zpoplatněno částkou 200 Kč.

Objednatel má nárok na vyplacení zbylé částky, pokud je tato částka vyšší než 400 Kč bez DPH. V případě, že je částka rovna, či nižší než 400 Kč, propadá ve prospěch Dodavatele na administrativní náklady spojené s předčasným ukončením poskytování služeb.

Vyrovnání při ukončení poskytování služeb

Pokud Objednatel požádal o ukončení poskytování Služeb, které jsou jiné, než služby Microsoft Azure, nemá Objednatel nárok na finanční vyrovnání předem uhrazených služeb (pokud existují).

Dostupnost dat

Pokud není uvedeno jinak, Objednatel souhlasí, že Dodavatel neposkytuje jakékoli záruky za dostupnost dat. Je v zájmu Objednatele provádět na vlastní náklady zálohu svých dat.

Ostatní ujednání

Pokud není uveden jiný termín, je platnost cenové nabídky vždy 2 pracovní dny od jejího zaslání.

Ceny vždy podléhají kurzu měn EUR a USD.

Revize 20200101.0, ze dne 01.02.2020.