Všeobecné obchodní podmínky

Vymezení základních pojmů

Objednatel. Zákazník, fyzická, či právnická osoba, objednávající zboží, či služby u dodavatele.

Dodavatel. Dodavatel zboží, či služeb, Michal Zobec, IČ 87470748, DIČ CZ7701083797, sídlem Na dolnici 1035/47, Praha, provozovatel těchto internetových stránek www.michalzobec.cz.

Smluvní strany, Strany. Objednatel a Dodavatel jsou společně označováni jako Smluvní strany, nebo Strany.

Objednání služeb, či zboží. K objednání služeb, či zboží dojde potvrzením cenové nabídky Dodavatele Objednatelem. Objednávka musí obsahovat seznam zboží, anebo seznam požadovaných služeb.

Výrobce. Výrobcem je označována třetí strana, která může být výrobcem zboží, software, či služeb. Typickým Výrobcem v našem případě mohou být společnosti společnosti Microsoft, HP Inc (Hewlett-Packard), nebo Fujitsu.

Výrobce Hardware. Výrobcem Hardware je označována třetí strana, která je výrobcem Hardware, což jsou stolní počítače, notebooky, servery, disková pole, síťové disky a další jiné (fyzické) zboží. Typickým Výrobcem Hardware v našem případě mohou být společnosti společnosti Brother, HP Inc (Hewlett-Packard), nebo Fujitsu.

Výrobce Software. Výrobcem Software je označována třetí strana, která je výrobcem Software. Typickým Výrobcem Software v našem případě mohou být společnosti společnosti Microsoft, nebo ZOBEC Consulting.

Dodavatel Služeb. Dodavatelem Služeb je označována třetí strana, která je poskytovatelem/dodavatelem Služeb. Typickým Dodavatelem Služeb v našem případě mohou být společnosti Microsoft, nebo Code 42.

OEM Windows. Operační systém společnosti Microsoft, Microsoft Windows, který dodal Výrobce Hardware jako součást Hardware jako jeho trvalou součástí. Podporu k OEM Windows poskytuje Výrobce Hardware.

Vyúčtování. Výzva k platbě, či daňový doklad. Doklad obsahující vyúčtování poskytovaného plnění, či poskytnutého plnění této smlouvy, které musí Objednatel uhradit.

Podmínky poskytování služeb

1. Potvrzením cenové nabídky Dodavatele Objednatelem dochází k uzavření smlouvy mezi Dodavatelem a Objednavatelem. Objednavatel zároveň vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP). Tyto VOP jsou volně přístupné na internetových stránkách www.michalzobec.cz.

2. Smlouva o poskytování zboží, software, či služeb vstupuje v platnost dnem potvrzení objednávky vztahující se k předmětu této smlouvy a platí na dobu neurčitou s výpovědní dobou v ní uvedenou. Pokud není výpovědní lhůta definována, platí výpovědní lhůta tři kalendářní měsíce od měsíce následujícího po zaslání výpovědi jedné ze Smluvních stran.

3. Objednavatel souhlasí s tím, že smlouva není uzavřena v písemné formě. Písemnou formu smlouvy nahrazuje smlouva v elektronické, či digitalizované podobě.

4. Objednavatel souhlasí s tím, že služby budou poskytovány v pracovní době Dodavatele, tedy v pracovní dny 10:00 – 18:00.

4.1. Za práci mimo pracovní dobu (6:00-10:00 a 18:00-22:00) si Dodavatel nárokuje příplatek 10% k dohodnuté hodinové sazbě.

4.2. Za práci v noci (22:00-6:00) si Dodavatel nárokuje příplatek 20% k dohodnuté hodinové sazbě.

4.3. Za práci v sobotu a neděli si Dodavatel nárokuje příplatek 20% k dohodnuté hodinové sazbě.

4.4. Za práci ve státní svátky si Dodavatel nárokuje příplatek 100% k dohodnuté hodinové sazbě.

4.5. Obě Strany se dohodly, že výše uvedené příplatky se sčítají.

5. Pokud nemají Smluvní strany uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování služeb podpory, neposkytuje Dodavatel Objednateli zaručenou reakční dobu.

6. Dodavatel neposkytuje Objednateli žádné předpokládané, či očekávané služby, či výhody jež nejsou výslovně uvedeny v písemné smlouvě jenž spolu obě Smluvní strany uzavřely.

7. Pokud jsou součástí Objednávky produkty, či služby třetích stran, které by mohly být poskytnuty po omezenou dobu zdarma (lhůta k vyzkoušení), Dodavatel neposkytuje jakékoli záruky, za skutečné poskytnutí uvedených produktů, či služeb. Objednatel bere na vědomí, že tyto produkty, či služby poskytované zdarma, mohou být kdykoli změněny, omezeny, či zrušeny. Produkty, či služby třetích stran jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk.

8. V případě, že Objednatel požaduje kratší čas dodání zboží, software, či služeb, než jaký termín poskytl Dodavatel Objednateli, náleží Dodavateli mimořádná odměna ve výši 20% až 100% z celkové ceny plnění, nebo jeho dílčí části u které je požadováno dodání v dřívějším termínu.

Možná omezení provozu

Pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, Dodavatel může jednostranně vyhlásit Omezenou provozní dobu, Celopodnikovou dovolenou, či Mimořádnou celopodnikovou dovolenou.

1. Omezená provozní doba. Omezená provozní doba je doba, kdy má Dodavatel omezený počet pracovníků z důvodu čerpání dovolené. Pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, poskytování služeb ze strany Dodavatele je zajištěno, nicméně mohou se vyskytnout případy delší reakční doby u jednotlivých požadavků Objednatele.

1.1. Letní omezená provozní doba. Letní omezená provozní doba je vždy v měsících červenec, srpen, září.

1.2. Zimní omezená provozní doba. Zimní omezená provozní doba je vždy v měsících prosinec a leden.

2. Zimní celopodniková dovolená. Zimní celopodniková dovolená je doba, kdy má Dodavatel celopodnikovou dovolenou z důvodu vánočních a novoročních svátků a z důvodu čerpání dovolených svých zaměstnanců v tomto období. Celopodniková dovolená je vždy v termínu mezi 20. prosinec až 4. leden. Pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, Dodavatel v tuto dobu neposkytuje své služby.

3. Mimořádná celopodniková dovolená. Mimořádná celopodniková dovolená je doba, kdy má Dodavatel mimořádnou celopodnikovou dovolenou obvykle z důvodu mimořádných situací, jako například epidemických onemocnění (například chřipková epidemie). Oznámení o vyhlášení celopodnikové dovolené je oznámeno Odběrateli nejpozději 4 dny předem. Mimořádná celopodniková dovolená může trvat 7 až 14 dnů. Pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, Dodavatel v tuto dobu neposkytuje své služby.

 

Typy služeb

Poskytujeme následující typy služeb, jejichž seznam nemusí být úplný a konečný. Jednotlivé služby se mohou odlišovat rozdílnými podmínkami pro poskytování služeb a také rozdílnými cenami.

Konzultace. Služby poradenství anebo analýza požadavků Objednatele. Může se jednat o individuální konzultace k jednotlivým otázkám s pracností v řádech hodin, nebo konzultace a dlouhodobá spolupráce k dlouhodobým projektům s pracností v řádech týdnů. Konzultace obvykle vyžaduje jednotlivé fáze, jako analýza aktuálního stavu prostředí, seznámení se s procesy a postupy zákazníka a seznámení se s potřebami Objednatele.

Konzultace probíhá pouze v teoretické rovině, výsledkem konzultací je pouze odpověď na otázky, které jsou předmětem konzultací. Výstupem konzultačních služeb je pak report obsahující předmět konzultačních služeb.

Priorita a realizace: Jedná se o plánovanou činnost s nízkou prioritou, bez vlivu na provoz. Plánování a realizace je v řádech týdnů.

Implementace. Realizace/implementace požadovaných změn ze strany Objednatele, kterou obvykle může předcházet Konzultace. Realizací se myslí konkrétně provedení požadovaných změn.

Priorita a realizace: Jedná se o plánovanou činnost se střední prioritou, s vlivem na provoz. Plánování a realizace je v řádech dnů, plánuje se obvykle v rámci probíhající konzultace.

Podpora a zajištění provozu IT infrastruktury. Služby poskytující kontinuitu provozu IT služeb zákazníkovi ve smluvené kvalitě a rozsahu.

Priorita a realizace: V případě výpadku se jedná o neplánovanou činnost s vysokou prioritou, s možným zásadním vlivem na provoz. Realizace je v řádech hodin, či dnů, dle rozsahu podmínek poskytovaných objednanou službou.

Školení. Služby zahrnující školení, kurz, instruktáž, či předvádění. Může také zahrnovat vytvoření prezentace shrnující celé toto školení. Školení je obvykle poskytováno vzdáleně formou prezentace skrze aplikaci Teams.

Priorita a realizace: Jedná se o plánovanou činnost, bez vlivu na provoz. Plánování a realizace je v řádech týdnů.

Dokumentace a uživatelské příručky. Tvorba dokumentace, zaměřené na dokumentaci stavu infrastruktury, aplikací, či služeb z pohledu nasazení, provozu a údržby, či jednodušších typů příruček krok za krokem pro provedení konkrétních postupů z pohledu správy IT.

Tvorba uživatelských příruček, zaměřených na koncové uživatele aplikací, či služeb se zaměřením na jednoduchý a přímočarý postup krok za krokem, jak postupovat při práci s nějakou aplikací, či službou. Případně jinak podobně zaměřenou dokumentací ve smyslu práce s aplikací, či službou v uživatelské rovině.

Priorita a realizace: Jedná se o předem plánovanou činnost, bez vlivu na provoz, plánování a realizace je v řádech týdnů.

 

Platby a sankce

1. Na základě výše uvedené uzavřené smlouvy a jejich podmínek vystaví Dodavatel Objednateli Výzvu k platbě s instrukcemi pro realizaci platby bezhotovostním převodem.

2. Smluvní strany se dohodly, že Vyúčtování bude zasíláno pouze elektronicky, emailem na adresu, uvedenou jako doručovací pro Vyúčtování Objednateli.

3. Pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, je splatnost všech výzev k platbě, daňových dokladů, či zálohových faktur  7 dnů.

4. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny v korunách českých (Kč/CZK).

5. Všechny uvedené ceny jsou bez daně z přidané hodnoty (DPH), není-li výslovně stanoveno jinak.

6. Všechny uvedené ceny produktů a služeb třetích stran podléhají změnám kurzu zahraničních měn EUR a USD. Cenová nabídka zahrnující produkty a služby třetích stran má tedy platnost vždy jen 2 dny.

7. Dodavatel je oprávněn požadovat zálohu:

7.1. pro poskytované služby ve výši až 70% sjednané ceny objednaných služeb, není-li výslovně stanoveno jinak.

7.2 pro zboží, či služby třetí strany je požadováno 100% sjednané ceny objednaných služeb, není-li výslovně stanoveno jinak.

8. Objednatel je povinen platit Dodavateli řádně a včas všechny výzvy k platbě, či daňové doklady.

9. Nepřevzetí vyúčtování nezbavuje Objednatele jeho povinnosti zaplatit Vyúčtování ke dni splatnosti, uvedeném na dokladu.

10. Dodavatel poskytne Objednateli na jeho žádost kopii Vyúčtování e-mailem, nebo pozemní poštou. Tato služba může být zpoplatněna dle platného Ceníku služeb.

11. Objednatel hradí platby bezhotovostně bankovním převodem podle platebních údajů uvedených ve Vyúčtování. Objednatel je povinen používat identifikační údaje uvedené ve vyúčtování z důvodu strojového zpracování identifikace platby.

12. V případě, mezinárodních plateb, jsou veškeré náklady spojené s mezinárodní platbou hrazeny v plném rozsahu ze strany Objednatele.

13. Vyúčtování bude považováno za zaplacené včas, jestliže platba byla připsána na účet Dodavatele v den uvedený na vyúčtování, nebo dříve, včetně správně uvedených identifikačních údajů platby. Jestliže Objednatel nezaplatí vyúčtování v den splatnosti, nebo dříve, je Dodavatel oprávněn účtovat mu Smluvní pokuty, úrok z prodlení v souladu se zákonem za každý den prodlení a je oprávněn účtovat mu náklady spojené se zasláním upomínek dle platného Ceníku služeb.

14. Platba na účet Dodavatele s chybnými, nebo chybějícími identifikačními údaji platby, není považována za platbu dle daného Vyúčtování. Dodatečné spárování platby s vyúčtováním služeb je zpoplatněno o administrativní poplatek dle platného Ceníku služeb.

15. Pokud Dodavatel vystaví Objednateli Výzvu k platbě, obdrží Objednatel Daňový doklad automaticky po připsání platby na bankovní účet Dodavatele.

16. Upomínka. V den následující po dni splatnosti vyúčtování bude zaslána Objednateli první upomínka k úhradě, kterou se poskytne dodatečná lhůta k úhradě v délce 7 dnů.

17. Smluvní pokuta. Pro případ nedodržení náhradní prodloužené lhůty splatnosti dle předchozího bodu, se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky zahrnující částku uvedenou ve výzvě k platbě za každý byť započatý den následující po dni náhradní splatnosti stanoveného v upomínce k úhradě dle předchozího bodu.

18. Ztráta nároku na poskytnuté slevy. Pokud je Objednatel v prodlení se splatností výzvy déle než 14 dní, ztrácí nárok na všechny slevy, které mu poskytnul Dodavatel. Všechny poskytnuté slevy v tomto dokladu pozbývají platnosti a Objednatel je povinen uhradit cenu bez slevy. Dodavatel Objednateli následně vystaví opravný daňový doklad se správnou cenou.

19. Ztráta práva na užívání díla. Pokud je Objednatel v prodlení se splatností výzvy k platbě déle než 21 dní, ztrácí právo na užívání veškerých výsledků prací Dodavatele, včetně veškerého software, ke kterému Objednatel získal přístup od Dodavatele na základě uzavřené smlouvy. Objednatel získá právo na užívání díla po uhrazení všech pohledávek vůči Dodavateli v plné výši.

20. Smluvní strany sjednávají, že Dodavatel je oprávněn z důvodu inflace každoročně za podmínek uvedených v těchto VOP navýšit cenu poskytovaných služeb dle těchto VOP, nebo Smlouvy, či Objednávky. Navýšení cen jednotlivých služeb/položek z důvodu inflace je Dodavatel oprávněn provést automaticky vždy na podkladě a ve výši míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců) zveřejněné Českým statistickým úřadem (ČSÚ) vždy v měsíci lednu každého kalendářního roku. Smluvní strany sjednávají, že k navýšení cen o inflaci dle tohoto ustanovení dojde pouze v případě, kdy zveřejněná míra inflace činí 2,00 % a více; nižší míra inflace se na sjednané ceny nebude aplikovat, případné zaokrouhlování cen po úpravě bude probíhat matematicky na dvě desetinná místa. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že navýšení ceny jednotlivých služeb/položek o inflaci se aplikuje na cenu individuálně sjednanou, resp. účtovanou, případně slevách sjednaných ve Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že toto navýšení cen z důvodu inflace se poprvé aplikuje na Vyúčtovaní služeb vystavená za plnění poskytnutá Poskytovatelem Účastníkovi vždy nejpozději do 4 měsíců ode dne zveřejnění míry inflace ze strany ČSÚ, přičemž před doručením konkrétního vyúčtování služeb, ve kterém se inflace projeví, a o konkrétním zohlednění inflace do sjednaných cen Služeb/položek, bude Poskytovatel Účastníka informovat prostřednictvím e-mailu. Cena navýšená o inflaci se vždy stává základem pro zohlednění inflace zveřejněné v následujících letech.

 

Způsob čerpání, či účtování poskytovaných služeb

1. Pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, Dodavatel účtuje poskytované služby následně:

1.1. Všechny služby jsou účtovány nejprve jako jedna 60 minutová jednotka (Úvodní časová jednotka) a následně po 30 minutových jednotkách (60+30).

1.2. Služba Cestovné je účtována nejprve jako jedna 30 minutová jednotka (Úvodní časová jednotka) a následně po 15 minutových jednotkách (30+15).

1.3. Pokud se nejedná o kontinuálně a nepřetržitě prováděné větší množství úkolů a jsou jednotlivé služby objednávány průběžně, Dodavatel vždy  v daný den (i vícekrát denně) naúčtuje zahájení prací Úvodní časovou jednotkou při započetí práce na požadovaném úkolu. 

 

Poskytnutí Software jako Služby

Tato část upravuje podmínky užívání Software poskytnutého Dodavatelem jako součást služeb, například poskytování podpory cloudových služeb, či poskytování správy sítě.

1. Smluvní strany se dohody, že Software ve vlastnictví Dodavatele, je poskytnutý pouze jako Služba. Objednatel získává právo na užívání Software pouze po dobu poskytování Služby Dodavatelem Objednateli.

2. Pokud Dodavatel ukončí bez jakéhokoli důvodu poskytování Služby, je Objednatel povinen odinstalovat, či jinak odstranit všechny kopie poskytnutého Software a přestat jej užívat.

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že Dodavatel má právo, provést kdykoli kontrolu IT vybavení Objednatele po dobu 12 měsíců od ukončení poskytování Služby v prostorách Objednatele.

4. Pokud Objednatel neumožní Dodavateli kontrolu uvedenou v předchozím bodu, má právo Objednatel vystavit smluvní pokutu ve výši 80000 Kč za každý případ porušení. Tím se nezbavuje odpovědnosti za případné další způsobené škody.

 

Pozastavení poskytování služeb

1. Dodavatel může úplně, nebo částečně pozastavit poskytování Služeb, nebo zamezit aktivnímu přístupu k Software anebo Službám v následujících případech a za následujících podmínek:

1.1. pokud Objednatel neuhradil výzvu k platbě a je tak v prodlení s platbou déle než 3 dny (po splatnosti);

1.2. na písemnou žádost Objednatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti;

1.3. pokud Objednatel porušuje tyto Podmínky, nebo právní předpisy, či zákony, přičemž Poskytovatel je povinen přesně specifikovat v čem spočívá porušení;

1.4. pokud Objednatel poskytl Poskytovateli nesprávné, nebo zavádějící informace;

1.5. v případě, že se nepodařilo Objednateli doručit vyúčtování Služeb, nebo upozornění zaslané Dodavatelem na poslední známou adresu Objednatele vedenou v evidenci Dodavatele jako zasílací pro fakturaci.

1.6. pokud Objednatel prostřednictvím služby provádí, nebo úmyslně, či z nedbalosti umožňuje provádět jakékoliv nelegální činnosti, nebo činnosti porušující zásady občanského soužití, nebo se do nich zapojuje.

2. Objednatel má právo požadovat, aby Dodavatel obnovil možnost používání služeb do 5 pracovních dnů poté, co Objednatel odstraní důvody, pro které k omezení, nebo pozastavení služeb došlo.

3. Dodavatel neodpovídá za škody ani jiné újmy, které vzniknou Objednateli zamezením aktivního přístupu ke službě, nebo částečným, či úplným pozastavením služby z důvodu porušení těchto Podmínek Objednatelem.

 

Reklamace a po-implementační podpora

1. Jakékoli reklamace na dodané služby, software, či zboží musí Objednatel kontaktovat emailem Dodavatele s popisem vady předmětu plnění.

1.1. Při reklamaci zboží musí Objednatel Dodavateli poskytnout podrobný popis závady, očekávaný původní stav a případné řešení. Součástí reklamace musí být příslušná fotodokumentace prokazující uvedenou vadu zboží.

1.2. Při reklamaci služby, či software musí Objednatel Dodavateli poskytnout podrobný popis závady, očekávaný původní stav a případné řešení. Součástí reklamace musí být příslušná fotodokumentace prokazující uvedenou vadu.

2. Standardní záruční lhůta na zboží je 12 měsíců od data převzetí zboží. Delší záruční lhůta je možná pouze, pokud ji Dodavatel výslovně uvede v dokladech, nebo delší záruku poskytuje Výrobce zboží.

2.1. V případě, že v rámci záruční lhůty zboží je poskytována služba „servis v místě instalace“ anebo „reakce následující pracovní den“, musí se Objednatel se závadou obrátit přímo na Výrobce zboží (Výrobce může požadovat po Objednateli registraci).

3. Pokud nemají Smluvní strany uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování služeb podpory, neposkytuje Dodavatel Objednateli zaručenou reakční dobu.

4. Pokud nemají Smluvní strany uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování služeb podpory, neposkytuje Dodavatel Objednateli žádnou podporu.

 

Reklamace Software na zakázku

1. Za uznanou reklamaci je každá funkce aplikace popsaná v Objednávce, jejíž chování se odlišuje podstatně od popisu v Objednávce, pokud k ní Objednatel nepožadoval další dodatečné úpravy.

2. Reklamace není uznána v případě, že Objednatel požaduje opravu funkce, nebo chování aplikace, které není uvedeno v Objednávce. V tomto případě se jedná o dodatečnou modifikaci funkce, nebo požadavek na novou funkci ze strany Objednatele.

3. Reklamace není uznána také v případech, že Objednatel provozuje aplikaci v jiné hardwarové, či softwarové konfiguraci, než je uvedeno v Objednávce, nebo ve spojení se zařízením jenž není uvedeno v Objednávce.

3.1. Příklad pro softwarovou konfiguraci: Objednatel požaduje provoz aplikace v operačním systému Windows 7 a Windows 8, následně podá reklamaci, že aplikace nefunguje ve Windows 10.

3.2. Příklad pro zařízení neuvedené v Objednávce: Objednatel požaduje provoz aplikace se zařízením Trafalgar Model 95A4, následně podá reklamaci, že aplikace nespolupracuje se zařízením Trafalgar Model 99A1.

4. Pokud nemají Smluvní strany uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování služeb podpory, neposkytuje Dodavatel Objednateli zaručenou reakční dobu.

 

Reklamace Hardware

1. Za uznanou reklamaci je každá funkce aplikace popsaná v Objednávce, jejíž chování se odlišuje podstatně od popisu v Objednávce, pokud k ní Objednatel nepožadoval další dodatečné úpravy.

2. Reklamace není uznána v případě, že Objednatel požaduje opravu funkce, nebo chování aplikace, které není uvedeno v Objednávce. V tomto případě se jedná o dodatečnou modifikaci funkce, nebo požadavek na novou funkci ze strany Objednatele.

4. Pokud nemají Smluvní strany uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování služeb podpory, neposkytuje Dodavatel Objednateli zaručenou reakční dobu.

5. Jakákoli zjištěná závada na jakémkoli Software, není považována za vadu Hardware.

Poznámka: Na Software, i když mohl být dodán jako součást Hardware, se vztahuje Autorský zákon a není tedy možné na něj uplatňovat ustanovení vztahující se k běžnému zboží.

 

Reklamace Software, či Windows

1. Pokud nemají Smluvní strany uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování služeb zahrnující podporu Microsoft Windows, neposkytuje Dodavatel Objednateli žádnou podporu.

2. Jakákoli zjištěná závada na jakémkoli Software, není považována za vadu umožňující odstoupení od Smlouvy.

Poznámka: Na Software, i když mohl být dodán jako součást Hardware, se vztahuje Autorský zákon a není tedy možné na něj uplatňovat ustanovení vztahující se k běžnému zboží.

 

Odmítnutí záruky, nebo odmítnutí poskytování služeb

1. Dodavatel, jeho subdodavatelé a obchodní partneři, neposkytují svoje služby Objednateli, který používá Software, či Hardware, na který není poskytována oficiálně ze strany jeho výrobce záruka, či podpora.

2. Pokud by i přes výše uvedené Dodavatel poskytoval Objednateli služby na Software, či Hardware, bez záruky, či podpory, poskytuje tak Dodavatel tyto služby výslovně bez jakýchkoli záruk. Objednatel výslovně souhlasí, že tyto Dodavatelem poskytnuté služby jsou poskytovány na jeho přání a na jeho vlastní riziko (riziko Objednatele).

 

Ostatní ujednání

1. Pokud není uveden jiný termín, je platnost cenové nabídky vždy 7 kalendářních dnů od jejího zaslání.

 

Poznámka

Tento dokument je zjednodušenou formou obchodních podmínek, nová verze podmínek je v přípravě. V případě zájmu o uzavření individuálních podmínek, nás kontaktujte přímo.

Revize 20200101.0, ze dne 01.01.2020.