Novinky

Zásady pro uzavírání smluv

Společnost ZOBEC Consulting (dále jen jako „ZOBEC“, „My“, „Společnost“) se řídí těmito zásadami pro uzavírání veškerých smluv, či dohod (smlouvy dodavatelské, rámcové, s významnými zákazníky, dohody o utajení, atp.).

 1. Při nákupu zboží, či služeb Společnost většinou vyjednává s více obchodními partnery.
 2. Společnost v průběhu vyjednávání průběžně vyhodnocuje zejména podmínky plnění a kvalifikaci obchodního partnera, jakož i podmínky na trhu a své technické a obchodní potřeby a možnosti. Z tohoto důvodu si Společnost vyhrazuje právo až do kvalifikovaného uzavření smlouvy (viz. body č. 5 a 6 níže) své požadavky a podmínky měnit, či smluvní jednání bez jeho naplnění (uzavření, či změny smlouvy) ukončit. Na požádání může Společnost sdělit obecné důvody neuzavření smlouvy.
 3. Společnost uzavře smlouvu až poté, co jsou dohodnuty veškeré její podmínky a ujednání, a jsou známy veškeré právní a skutkové okolnosti. Vylučuje se zejména možnost, aby jedna z jednajících stran přijala nabídku na uzavření smlouvy s jakoukoliv odchylkou, či dodatkem, protože takové jednání je považováno za novou nabídku na uzavření smlouvy. Rovněž se vylučuje, aby smlouva byla uzavřena konkludentním přijetím návrhu smlouvy. Jednání Společnosti před uzavřením smlouvy nemá charakter smlouvy o smlouvě budoucí.
 4. Za konečný návrh na uzavření smlouvy vyplývající z předchozích jednání je považován pouze takový návrh obchodního partnera, který je předložen v písemné formě podepsaný vlastnoručním, či zaručeným elektronickým podpisem jeho oprávněné osoby. Společně s návrhem na uzavření smlouvy musí být sdělena druhé straně lhůta pro přijetí návrhu, nestane-li se tak, má se za to, že tato lhůta činí 14 dnů.
 5. Uzavření smlouvy musí ve Společnosti předcházet schválení v rámci interního schvalovacího procesu, který je podmínkou uzavření smlouvy. O schválení v rámci interního schvalovacího procesu svědčí připojení podpisu oprávněné osoby Společnosti na vyhotovení smlouvy či vystavení nákupní objednávky z příslušného systému Společnost. Bez řádného ukončení výše uvedeného procesu není smlouva uzavřena, příp. objednávka vystavena.
 6. Za Společnost mohou smlouvy a jejich změny podepisovat jen zástupci společnosti, nebo osoby vybavené k tomu písemným pověřením, či písemnou plnou mocí.
 7. Výše uvedená pravidla se vztahují i na změnu smlouvy.
 8. Společnost ctí zásadu, že každá jednající strana nese své náklady s touto činností související. V této souvislosti Společnost upozorňuje, že žádosti o úhradu nákladů vynaložených druhou stranou bude vyhověno pouze v případě, že byla Společnost na tyto náklady před jejich vynaložením písemně a prokazatelně upozorněn a jejich vynaložení schválil. Jiné náklady budou ze strany Společnosti považovány za nepředvídatelné a nebudou tedy hrazeny.
 9. Společnost má za to, že každá z jednajících stran nese riziko neuzavření smlouvy sama. V této souvislosti Společnost upozorňuje, že náhrada škody způsobená neuzavřením smlouvy bude druhé straně poskytnuta pouze v případě, že byla Společnost na hrozící škodu, před tím než mohla nastat, upozorněn a dohodl s ní maximální rozsah škody, kterou je ochoten uhradit.

 

Pravidla pro online přednášky

Úvod

Tento dokument definuje pravidla pro online přednášky, či konference (dále jen jako „Přednáška“), provozovaných společností ZOBEC Consulting anebo Michalem Zobcem (dále jen jako „Pravidla“).

Pravidla

 1. Pokud není uvedeno jinak, je celá Přednáška nahrávána.
 2. Během celé Přednášky jsou aktivní následující omezení pro účastníky této Přednášky:
  1. vypnutý mikrofon,
  2. vypnutá kamera.
 3. Pro účely interakce s účastníky na Přednášce může být povolen chat, mikrofon, nebo použit nástroj třetí strany pro pokládání dotazů.
 4. Účastí na Přednášce vyjadřujete souhlas s pořízením záznamu z Přednášky, kde mohou být vidět vaše informace jako vaše Jméno, příjmení, email.
 5. V případě interakce s účastníky Přednášky, nebo přednášejícím, souhlasíte s následujícím:
  1. obsah interakce této Přednášky (jakýkoli text, mluvené slovo, obrázky, odkazy) bude součástí záznamu Přednášky a souhlasíte s jejím zveřejněním, a
  2. všechny publikované informace neporušují zákony, či předpisy České republiky, a
  3.  v případě dodatečného zjištění, že na obsah vaší interakce v záznamu Přednášky se vztahují autorská práva, nesete veškerou zodpovědnost a náklady za jejich sdělení a to že se staly součástí této Přednášky.
 6. Pokud není uvedeno jinak, použitou technologií pro realizaci Přednášky je Microsoft Teams a související produkty, služby, či nástroje.
 7. Záznam Přednášky bude zveřejněn přibližně do dvou týdnů od realizace samotné přednášky, či konference.
 8. Přednáška se řídí pravidly dle Všeobecných podmínek pro online přednášky a konference.

 

Všeobecné podmínky pro online přednášky

Úvod

Tento dokument definuje všeobecné podmínky pro online přednášky a konference (dále jen jako „Přednáška“), provozovaných anebo spravovaných společností ZOBEC Consulting anebo Michalem Zobcem (dále jen jako „Podmínky“).

Tento dokument je dohodou mezi provozovatelem webu, či diskuzní skupiny, provozovaných společností ZOBEC Consulting anebo Michalem Zobcem (dále jen jako „Provozovatel“) a uživatelem/účastníkem Přednášky (dále jen jako „Uživatel“).

Pravidla

 1. Pokud to Provozovatel požaduje, musí se Uživatel registrovat pro účast na Přednášce.
 2. Účast na Přednášce není právně vymahatelná a nelze na ni vznést jakýkoli právní nárok.
 3. Chování Uživatelů může být moderováno, včetně odstranění nežádoucích komentářů, nebo vyloučením Uživatele z Přednášce.
 4. Uživatel Online platformy musí dodržovat podmínky Netikety definované mimo jiné na Wikipedii (odkaz https://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa).
 5. Provozovatel zakazuje pořizování jakéhokoli záznamu, či formy záznamu Přednášky (audio, video, text).

Přijetím pozvánky, registrací, či účastí na Přednášce vyjadřujete souhlas s výše uvedenými pravidly.

Aktualizace

12.04.2022

Publikace tohoto článku.

28.04.2022

Drobné korekce a doplnění textů.