Ochrana osobních údajů

Vymezení základních pojmů

Objednatel. Fyzická podnikající osoba, či právnická osoba, objednávající služby u dodavatele.

Dodavatel. Dodavatel zboží, či služeb, Michal Zobec, IČ 87470748, DIČ CZ7701083797, sídlem Na dolnici 1035/47, Praha, provozovatel těchto internetových stránek www.michalzobec.cz.

Smluvní strany, Strany. Objednatel a Dodavatel jsou společně označováni jako Smluvní strany, nebo Strany.

Objednání služeb. K objednání služeb dojde potvrzením cenové nabídky Dodavatele Objednatelem. Objednávka musí obsahovat seznam zboží, nebo seznam požadovaných služeb.

Výrobce. Výrobcem je označována třetí strana, která může být výrobcem software, či dodavatelem služeb. Typickým Výrobcem v našem případě mohou být společnosti Microsoft, Code 42.

Výrobce Software. Výrobcem Software je označována třetí strana, která je výrobcem Software. Typickým Výrobcem Software v našem případě mohou být společnosti společnosti Microsoft, nebo ZOBEC Consulting.

Dodavatel Služeb. Dodavatelem Služeb je označována třetí strana, která je poskytovatelem/dodavatelem Služeb. Typickým Dodavatelem Služeb v našem případě mohou být společnosti Microsoft, nebo Code 42.

Vyúčtování. Výzva k platbě, či daňový doklad. Doklad obsahující vyúčtování poskytovaného plnění, či poskytnutého plnění této smlouvy, které musí Objednatel uhradit.

Zpracování osobních údajů

Objednatel uzavřením této Smlouvy souhlasí, aby Dodavatel shromažďoval a zpracovával jeho osobní údaje a také další údaje (dále jen „Údaje“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Dalšími údaji dle věty předchozí se rozumí údaje o užívání Služeb a prostředí, v němž je tato provozována, jež souvisí zejména s operačním systémem a hardwarem Objednatele.

 • Dodavatel tímto prohlašuje, že jako správce Údajů dle zákona o ochraně osobních údajů bude tyto shromažďovat a zpracovávat zejména k účelům:
  • uzavření této Smlouvy
  • realizace práv a povinností plynoucích ze Smlouvy
  • vymáhání nároků ze Smlouvy
  • zasílání informací a obchodních sdělení
  • provádění analýz a statistik o využívání Služeb Objednatelem, včetně vyhodnocení trendu využívání hardware a operačního systému v oboru informačních technologií.
 • Dodavatel tímto dále prohlašuje, že Údaje budou uchovávány pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu jejich zpracování uvedeného v bodu 6.2 Smlouvy.
 • Dodavatel prohlašuje, že Údaje jím poskytnuté jsou správné. Změní-li se některý z takových Údajů, Objednatel o této skutečnosti informuje Dodavatele bez zbytečného odkladu.