Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 • Nabyvatel uzavřením této Smlouvy souhlasí, aby Poskytovatel shromažďoval a zpracovával jeho osobní údaje a také další údaje (dále jen „Údaje“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Dalšími údaji dle věty předchozí se rozumí údaje o užívání Aplikace a prostředí, v němž je tato provozována, jež souvisí zejména s operačním systémem a hardwarem Nabyvatele.
 • Poskytovatel tímto prohlašuje, že jako správce Údajů dle zákona o ochraně osobních údajů bude tyto shromažďovat a zpracovávat zejména k účelům:
  • uzavření této Smlouvy
  • realizace práv a povinností plynoucích ze Smlouvy
  • vymáhání nároků ze Smlouvy
  • zasílání informací a obchodních sdělení
  • provádění analýz a statistik o využívání Aplikace Nabyvatelem včetně vyhodnocení trendu využívání hardware a operačního systému v oboru informačních technologií.
 • Poskytovatel tímto dále prohlašuje, že Údaje budou uchovávány pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu jejich zpracování uvedeného v bodu 6.2 Smlouvy.
 • Nabyvatel prohlašuje, že Údaje jím poskytnuté jsou správné. Změní-li se některý z takových Údajů, Nabyvatel o této skutečnosti informuje Poskytovatele bez zbytečného odkladu.