TES3 Morrowind Czech: Licenční smlouva

Úvod

Tato licenční smlouva (dále jen „Smlouva“) se uzavírá v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

 

Poskytovatel licence:
ZOBEC Consulting,
Na dolnici 1035/47, 15500 Praha, Česká Republika,
IČ: 87470748
web: www.michalzobec.cz, www.zobec.cz, www.theelderscrolls.cz.
(dále jen jako „Poskytovatel“)

Poskytovatel licence je Michal Zobec, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem města Brna pod spisovou značkou ZU/MMB/0456673/2010.
Poskytovatel podniká pod obchodním názvem ZOBEC Consulting.

a

Nabyvatel licence:
osoba, jež je definována v bodu 1.3 této Smlouvy.
(dále jen jako „Nabyvatel“)

(Poskytovatel a Nabyvatel společně také jako „Smluvní strany“)

 

Předmět Smlouvy:
TES3 Morrowind Czech,
český překlad hry The Elder Scrolls III: Morrowind a jejich datadisků Tribunal a Bloodmoon,
Odkaz na TES3 Morrowind Czech: http://zob.ec/morrcz,
(dále jen jako „Aplikace“)

Odkaz na aktuální verzi dokumentace Aplikace: http://zob.ec/morrczdoc,
Odkaz na aktuální verzi dokumentace k poskytnutí podpory k Aplikaci: http://zob.ec/morrczsup,
Odkaz na aktuální verzi této Smlouvy: http://zob.ec/morrczlic.
Poznámka: Výše uvedené dokumenty se mohou odkazovat na další dokumenty, které jsou pak nesdílnou součástí Dokumentace.
(dále jen jako „Dokumentace“)

1.  Úvodní ustanovení

 • Poskytovatel tímto prohlašuje, že je výlučným nositelem práv k aplikaci/software TES3 Morrowind Czech (dále jen „Aplikace“), blíže specifikované v úvodu této Smlouvy. Aplikace je autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nedílnou součástí Aplikace mohou být také:
  • Dokumentace k Aplikaci,
  • služby omezené technické podpory, poskytované prostřednictvím emailu a/nebo online webovou aplikací,
  • online služby s následujícími službami:
   • ověřování dostupnosti nové verze Aplikace
   • automatická aktualizace nové verze Aplikace
  • Nabyvatelem licence je jakákoli osoba, která provede instalaci Aplikace anebo Aplikaci užívá. Nabyvatel je povinen se za jakýchkoli okolností řídit ustanoveními této Smlouvy a dodržovat povinnosti jemu stanovené touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy.
  • Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele licence poskytnout Nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k Aplikaci (dále jen „Licence“) specifikované bodem 1.1 Smlouvy v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a zároveň závazek Nabyvatele dodržovat podmínky uvedené ve Smlouvě.
  • Poskytovatel tímto prohlašuje, že poskytnutím Licence Nabyvateli neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob a že není třetích osob, jež by mohly oprávněně uplatňovat své nároky z těchto práv vůči Nabyvateli.

2.  Doba poskytnutí Licence

 • Licenční smlouva se sjednává v trvání od okamžiku oprávněné instalace Aplikace na dobu 12 měsíců. Znění Smlouvy je dostupné na výše uvedené webové adrese.
 • Po skončení účinnosti Licence je Nabyvatel povinen ukončit užívání Aplikace, případně provést prodloužení doby trvání Licence, či její obnovu prostřednictvím Poskytovatele na výše uvedené webové adrese.

3.  Rozsah a omezení Licence

 • Licence se sjednává jako nevýhradní a bezúplatná.
 • Licence je poskytována bez územního omezení, přičemž Nabyvateli bude umožněno užít rozmnoženinu Aplikace dostupnou na výše uvedené webové adrese.
 • Nabyvatel není povinen Licenci využít.
 • Licence se poskytuje Nabyvateli takovým způsobem, že je oprávněn Aplikaci provozovat v počítačové síti o velikosti nejvíce 10 počítačů.
 • Pro provoz Aplikace v prostředí větším než jak je uvedeno v bodu 3.4 Smlouvy je Nabyvatel povinen opatřit si k tomuto písemný souhlas Poskytovatele a Aplikaci v takovém větším prostředí provozovat pouze za podmínek sjednaných k tomuto účelu s Poskytovatelem.
 • Nabyvatel je oprávněn Licenci poskytnout třetí osobě zcela, nebo zčásti jen na základě písemného souhlasu Poskytovatele. Nabyvatel tak bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele není oprávněn zejména umisťovat Aplikaci, či odkazy na Aplikaci na webové adresy osob odlišných od Poskytovatele anebo umožnit stažení, instalaci a užívání Aplikace prostřednictvím těchto webových adres.
 • Nabyvatel v případě pronájmu hardware, na kterém je Aplikace naistalována anebo provozována, není oprávněn umožnit v rámci tohoto pronájmu rovněž užití Aplikace. Nabyvatel není ani jinak oprávněn poskytnout užití Aplikace za účelem zisku třetím osobám.
 • Nabyvatel není oprávněn Aplikaci rozmnožovat, či distribuovat, ani Aplikaci jakkoli měnit, či měnit účel její existence.
 • Nabyvatel tímto prohlašuje, že Aplikace bude provozována pouze na hardware, jenž je v jeho vlastnictví. V opačném případě tímto prohlašuje, že je zmocněn k uzavření Smlouvy a k provozu Aplikace na cizím hardware jeho vlastníkem.

4.  Práva a povinnosti Smluvních stran

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit znění Smlouvy, přičemž každé takové nové znění se promítne do Smlouvy dostupné na webové adrese dle bodu 1 Smlouvy.
 • Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat, či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv Poskytovatele.
 • Nabyvatel je povinen se s případnými změnami dle bodu 4.1 Smlouvy seznámit, a to tak, že znění Smlouvy bude pravidelně kontrolovat na webové adrese dle bodu 2.1 Smlouvy alespoň v intervalu každých tří měsíců, a to od okamžiku poskytnutí Licence.
 • Nabyvateli je zakázáno blokovat přístup Aplikace k internetu, provádět jakékoli změny Aplikace, či její oddělování na části.
 • Nabyvatel není oprávněn z Aplikace odstranit, nebo upravit logo, či jiné označení Poskytovatele.
 • Nabyvatel je povinen Aplikaci aktualizovat vždy nejpozději do 60 dnů od okamžiku, kdy byl upozorněn na její dostupnost.
 • Poskytovatel uzavřením Smlouvy uvádí, že Nabyvatel ve vztahu k Poskytovateli není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Nabyvatel nesmí šířit informace, jež jsou způsobilé poškodit dobré jméno, pověst, či oprávněné zájmy Poskytovatele.

5.  Ochrana informací

 • Za důvěrné informace jsou považovány všechny ty, jež jsou, nebo mohou být součástí obchodního tajemství Poskytovatele, zejména takové, jež jsou principem, metodou, či postupem, na němž je Aplikace založena.
 • Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací v souladu s ustanovením § 1730 občanského zákoníku a musí dbát, aby tyto nebyly zneužity.
 • Poruší-li Nabyvatel povinnost uvedenou v bodu 5.2 Smlouvy a obohatí-li se takovým jednáním, je povinen vydat Poskytovateli to, oč se obohatil.
 • Ustanovení tohoto odstavce (odstavec 5) Smlouvy nejsou dotčena ukončením účinnosti Smlouvy, a tedy povinnosti z nich vyplývající trvají i po skončení smluvního vztahu.

6.  Zpracování osobních údajů

 • Nabyvatel uzavřením této Smlouvy souhlasí, aby Poskytovatel shromažďoval a zpracovával jeho osobní údaje a také další údaje (dále jen „Údaje“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Dalšími údaji dle věty předchozí se rozumí údaje o užívání Aplikace a prostředí, v němž je tato provozována, jež souvisí zejména s operačním systémem a hardwarem Nabyvatele.
 • Poskytovatel tímto prohlašuje, že jako správce Údajů dle zákona o ochraně osobních údajů bude tyto shromažďovat a zpracovávat zejména k účelům:
  • uzavření této Smlouvy
  • realizace práv a povinností plynoucích ze Smlouvy
  • vymáhání nároků ze Smlouvy
  • zasílání informací a obchodních sdělení
  • provádění analýz a statistik o využívání Aplikace Nabyvatelem včetně vyhodnocení trendu využívání hardware a operačního systému v oboru informačních technologií.
 • Poskytovatel tímto dále prohlašuje, že Údaje budou uchovávány pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu jejich zpracování uvedeného v bodu 6.2 Smlouvy.
 • Nabyvatel prohlašuje, že Údaje jím poskytnuté jsou správné. Změní-li se některý z takových Údajů, Nabyvatel o této skutečnosti informuje Poskytovatele bez zbytečného odkladu.

7.  Sankce

 • Poruší-li Nabyvatel jakoukoli povinnost uvedenou v odstavci 3 Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn funkčnost Aplikace omezit v rozsahu dle svého uvážení, případně odebrat Nabyvateli Licenci poskytnutou touto Smlouvou.
 • Poskytovatel je oprávněn požadovat po Nabyvateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10000 Kč, za jakékoli porušení této Smlouvy.
 • Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.
 • Poskytovatel je oprávněn požadovat po Nabyvateli zaplacení smluvní pokuty dle tohoto článku Smlouvy i opakovaně pro případ každého jednoho porušení jeho povinností z této Smlouvy.

8.  Odstoupení od Smlouvy

 • Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit v případě porušení jakékoli povinnosti Nabyvatele vyplývající mu ze Smlouvy.
 • Nabyvatel je oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit v případě porušení povinností Poskytovatele, jež mu vyplývají ze Smlouvy.
 • Nabyvatel, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, nemá ve smyslu ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku.

9.  Závěrečná ustanovení

 • Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě, nebo v souvislosti s ní se řídí, v otázkách Smlouvou neupravených, právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona.
 • V případě, že jedna ze smluvních stran má sídlo (v případě fyzické osoby podnikající, nebo právnické osoby), nebo bydliště (v případě fyzické osoby nepodnikající) mimo Českou republiku, sjednávají si smluvní strany tuto prorogační doložku: Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny věcně a místně příslušným soudem dle platných a účinných předpisů České republiky, přičemž místní příslušnost soudu bude určena dle sídla Poskytovatele.
 • Je-li Smlouva dostupná ve více jazykových verzích, rozhodným pro výklad jejích ustanovení je její znění dostupné v českém jazyce.
 • Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření v souladu s bodem 2.1 Smlouvy.
 • Neplatností kterékoli části této Smlouvy není dotčena platnost ostatních jejích ustanovení či Smlouvy jako celku. Namísto neplatných ustanovení se užije úprava obsažená ve všeobecně závazných právních předpisech České republiky.
 • Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvy přečetly, že byla uzavřena po řádném uvážení, svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.
 • Nabyvatel prohlašuje, že s obsahem této Smlouvy souhlasí a zavazuje se řídit povinnostmi ze Smlouvy vyplívajícími.

 

Pokud se zněním této smlouvy nesouhlasíte, aplikaci neinstalujte ani neužívejte. Bez souhlasu s touto smlouvou vám není udělena licence. Užíváním aplikace bez udělení licence se dopouštíte porušení práv duševního vlastnictví.

Dokumentace

Další důležité informace týkající se vašeho problému můžete najít v dokumentaci: